collegebesluit Gebiedsuitwerking De Mijlpaal

Het college van B&W heeft op 10 november een besluit genomen over de Gebiedsuitwerking De Mijlpaal. In een raadsinformatiebrief (RIB) wordt het besluit uitgebreid toegelicht. Er wordt ook teruggeblikt op het proces waarin dit besluit tot stand is gekomen.
Deze raadsinformatiebrief staat hier.
Onderaan de RIB worden twee bijlagen genoemd:
1. – Gebiedsuitwerking De Mijlpaal september 2020. Een link naar dit plaatje staat op deze site bij het bericht van 5 oktober. Een kopie van die link staat hier.
2. – Presentatie digitale inloopbijeenkomst oktober 2020. Een link naar deze presentatie staat op deze site bij het bericht van 21 oktober.  Een kopie van die link staat hier.

terugblik op de informatiebijeenkomsten van 14 oktober

Op 14 oktober organiseerde de gemeente informatiebijeenkomsten voor buurtbewoners van locatie De Mijlpaal. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen gebeurde dit digitaal.
Tijdens deze bijeenkomsten werd een presentatie gehouden met beelden die mondeling werden toegelicht door een stedenbouwkundige van bureau Nieuwe Gracht.

In De Nuenense Krant van deze week is het hoofdartikel op de voorpagina gewijd aan deze informatiebijeenkomsten over het Mijlpaalplan en de bezwaren van omwonenden.  Tijdens de bijeenkomsten was niet de in het artikel genoemde architect van het woongroepgebouw aanwezig, maar de stedenbouwkundige van bureau Nieuwe Gracht. 

De beelden van de tijdens deze bijeenkomsten getoonde presentatie staan hier, maar helaas zonder de mondelinge toelichting door de stedenbouwkundige van bureau Nieuwe Gracht.

Het artikel uit De Nuenense Krant staat hier.

informatiebijeenkomsten voor buurtbewoners en raadsleden

De gemeente organiseert, mede namens onze woongroep en de initiatiefnemers van het gezondheidscentrum, op woensdag 14 oktober informatiebijeenkomsten over de herontwikkeling van locatie De Mijlpaal voor alle buurtbewoners. Vanwege de aangescherpte coronaregels gebeurt dit digitaal. Alleen directe buren van de locatie en raadsleden krijgen een uitnodiging. Men moet zich aanmelden voor een bepaald tijdslot.
De plattegrond die met de uitnodiging is meegestuurd staat hier.

vragen in de gemeenteraadsvergadering van 24 september

In ons bericht van 17 juli vertelden we over het versturen van een brief aan B&W over de vertraging gebiedsuitwerking De Mijlpaal. Tijdens de raadsvergadering van 24 september zijn bij agendapunt 8 (ingekomen stukken ter afhandeling voor het college) vragen gesteld door de heer Spijkerman (VVD) en de heer Swinkels (W70).
Voor de vragen en de antwoorden van wethouder mevrouw Van Brakel, klik hier.

we zijn er nóg niet…..

In eerdere berichten op deze site (kijk o.a. bij 4 en 21 april) wordt verteld over de vorderingen in de werkgroep gebiedsuitwerking De Mijlpaal en hoe moeizaam een en ander verloopt. Er was weer een werkgroepvergadering op 14 mei . Daarna heeft de projectleiding van de gemeente samen met het stedenbouwkundig bureau de ruimtelijke randvoorwaarden voor de locatie de Mijlpaal uitgewerkt.
Deze ruimtelijke randvoorwaarden moeten de basis worden voor de onderlinge afspraken tussen de gemeente, woongroep en gezondheidscentrum. Daarnaast dienen deze randvoorwaarden als vertrekpunt voor het uitwerken van o.a. het inrichtingsplan voor de openbare ruimte/groen en het bestemmingsplan.
De projectleiding heeft vervolgens aan alle participerende partijen in de werkgroep gevraagd of ze konden instemmen met deze randvoorwaarden als resultaat van het proces van de werkgroep en of ze konden instemmen met het informeren van de buurtbewoners. 
Uit de reacties bleek dat er nog een aantal inhoudelijke punten zijn waarover geen overeenstemming is. Ook bleek dat er nog niet vanuit alle partijen akkoord kon worden gegeven op een terugkoppeling naar de buurtbewoners.
We zijn er dus nog niet…. Er blijven twijfels over het realiseren van onze plannen.
Zie ook het artikel in het Eindhovens Dagblad van 9 juni 2020