vergaderingen 23 april 2020

Tijdens het vragenhalfuurtje van de raadsvergadering op 23 april 2020 heeft dhr. Wesenbeek (PvdA) vragen gesteld over de voortgang op locatie de Mijlpaal.
Zijn inleiding, de vragen en de antwoorden van wethouder mevr. Van Brakel staan hier.

In het antwoord op vraag 4 verwijst de wethouder naar een vergadering met het Team Ruimtelijke Kwaliteit (TRK) die kort voor de raadsvergadering al heeft plaatsgevonden.  Een korte samenvatting van wat daar is besproken staat hier.

locatie De Mijlpaal, vervolgbericht stand van zaken

In ons vorige bericht (1 april) vertelden we over ons verzoek aan het college van B&W om een besluit te nemen over het resultaat van de haalbaarheidsstudie van de Werkgroep Gebiedsuitwerking De Mijlpaal. Over dit resultaat was in februari in de voltallige werkgroep overeenstemming. Het Team Ruimtelijke Kwaliteit (TRK), dat er in de eindfase pas bij werd betrokken, had echter bezwaren.

We hadden goede hoop dat in de collegevergadering van vandaag (21 april) een besluit zou vallen. Dat is niet gebeurd. De wethouder wil de bezwaren van het TRK niet zomaar terzijde schuiven en wil overleg tussen het TRK en voornoemde werkgroep alvorens tot een collegebesluit te komen.

Alle partijen zijn het erover eens dat het maatschappelijk belang van de initiatieven van woongroep en gezondheidscentrum groot is.

Vanaf de eerste bijeenkomst met de Werkgroep Gebiedsuitwerking De Mijlpaal is gewerkt vanuit de gezamenlijk geformuleerde randvoorwaarde dat er twee gebouwen zouden komen voor de beide initiatiefnemers. Derhalve is alleen deze optie onderzocht en uitgewerkt. Het uitgangspunt twee gebouwen is door het TRK in hun advies niet meegenomen. De ontwikkeling van één gebouw, zoals door het TRK werd gesuggereerd, zien zowel de woongroep als het gezondheidscentrum organisatorisch, procesmatig en financieel niet als haalbaar, omdat de twee partijen zulke verschillende wensen en belangen hebben.

Van onze leden wordt veel gevraagd. Het hele proces duurt al heel lang, we hebben veel tijd en geld geïnvesteerd en we weten nog steeds niet of het allemaal wel doorgaat. Ons geduld wordt erg op de proef gesteld.

We hebben eerder in het proces al met pijn in het hart ingestemd met een kleinere woongroep (19 in plaats van 25 appartementen) en met een kleinere tuin dan we een jaar geleden voor ogen hadden.

Onze vertegenwoordigers zullen deelnemen aan het overleg van de werkgroep met het TRK om te zien of we, uitgaande van twee aparte gebouwen, de ruimtelijke kwaliteit nog kunnen verbeteren. Voorstellen vanuit dit overleg over bijvoorbeeld een andere invulling van het terrein zullen aan onze leden worden voorgelegd.

Wij betreuren deze nieuwe vertraging, maar hopen dat dit overleg bijdraagt aan een versnelling van het tempo bij de verdere gemeentelijke planvoorbereiding.


Bovenstaande tekst is als pdf-bestand te downloaden, klik hier

locatie De Mijlpaal, stand van zaken

Dit bericht is een vervolg op het bericht van 14 november 2019 op deze site.

In dat bericht vertelden we over de Werkgroep gebiedsuitwerking De Mijlpaal en de vorderingen die in die werkgroep gemaakt werden. We spraken de hoop uit dat in januari 2020 een inloopbijeenkomst georganiseerd zou worden voor omwonenden, raadsleden en betrokkenen. Die wens is niet uitgekomen.

Wat is er wél gebeurd?

Wij hebben in de commissie Samenleving (27 november 2019) én in de gemeenteraad (12 december 2019) onze zorgen geuit over de uitvoerbaarheid van de oorspronkelijke plannen van onze woongroep en de huidige plannen van het gezondheidscentrum op locatie De Mijlpaal. Zie de berichten daarover op onze site.

Na een zorgvuldig en intensief proces van negen maanden met veel overlegmomenten, o.a. in de genoemde werkgroep en met onze leden, is er in februari 2020 eindelijk goed nieuws: Er ligt een voor alle participanten in de werkgroep (woongroep, gezondheidscentrum, omwonenden, Kernkwartier, gemeente en stedenbouwkundig adviesbureau), acceptabel plan. Dit plan is voorgelegd aan het Team Ruimtelijke Kwaliteit (TRK) van de gemeente Nuenen. In het TRK-advies worden o.a. kritische opmerkingen gemaakt over de situering van de gebouwen (het groen aan de rand verdwijnt te veel) en het grote aantal parkeerplaatsen (te stenig).

De vraag is nu of we toch door kunnen met het plan, waarover in de werkgroep overeenstemming is. We hebben daarom het college van B&W per brief gevraagd daarover een besluit te nemen. We hopen op een spoedig en vooral gunstig antwoord. Dan kunnen we eindelijk tempo maken.

Nog geen inloopavond dus (ook al door de coronacrisis).

Bovenstaande tekst is als pdf-bestand te downloaden, klik hier

contacten met de gemeenteraad over locatie De Mijlpaal

Omdat we ons zorgen maken over onze plek op de door ons gewenste locatie hebben we op 6 december 2019 een brief geschreven aan de raad.
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 12 december werden door dhr Wesenbeek (PvdA) vragen gesteld over onze woongroep. De vragen en de antwoorden staan hier.
Tijdens diezelfde raadsvergadering hebben we gebruik gemaakt van het inspreekrecht in de gemeenteraadsvergadering. Hier staat de tekst van onze bijdrage.

meespreken in Commissie Samenleving

Tijdens de vergadering van de Commissie Samenleving (27 november) werd de nieuwbouw of mogelijke renovatie van sporthal De Hongerman uitgebreid besproken. Wij hebben daar meegesproken en onze zorgen geuit over het ontbreken van een onderzoek naar een mogelijk alternatieve plek voor het gezondheidscentrum. Lees onze bijdrage .

stedenbouwkundige verkenning locatie De Mijlpaal, stand van zaken

Dit bericht is een vervolg op onze nieuwsbrief in het bericht van 29 mei 2019 (voorlaatste alinea, stedenbouwkundige verkenning).

Er is een werkgroep gebiedsontwikkeling De Mijlpaal gevormd en eind augustus is een eerste inloopavond gehouden voor omwonenden en andere belangstellenden. Daarna is de werkgroep verder gegaan met het uitwerken van de mogelijkheden op de locatie De Mijlpaal.
Onze architect heeft in meerdere bijeenkomsten samen met de woongroep  verschillende mogelijkheden zorgvuldig  onderzocht. De woongroep heeft vastgesteld dat het vrijwel onmogelijk is om onze plannen voor de bouw van 25 seniorenappartementen met gezamenlijke ruimten en tuin te combineren met de huidige plannen van het gezondheidscentrum.
In onze laatste ALV (6 nov) bleek dat de woongroep bereid is concessies te doen en het aantal woningen terug te brengen naar 19 (een kwart minder!). Maar dan nog heeft een aantal woningen direct uitzicht op een kolossaal gebouw. Voor de beeldvorming: het gezondheidscentrum (35 m breed en 11 m hoog) waar we tegenaan gaan kijken is qua grootte te vergelijken met de gevel van Het Klooster.

Onze architect heeft tijdens de laatste werkgroepbijeenkomst gebiedsontwikkeling De Mijlpaal (7 nov) aan de hand van diverse varianten laten zien wat onze problemen zijn. In de werkgroep is daarom afgesproken dat het gezondheidscentrum nu aan zet is.
We hopen dat in de volgende bijeenkomst van de werkgroep (12 december) de plannen van het gezondheidscentrum zodanig zijn aangepast dat voor de woongroep een aantrekkelijk gebouw met ruime tuin gerealiseerd kan worden.

Het is de bedoeling dat de gemeente in januari 2020 een inloopbijeenkomst organiseert voor omwonenden, raadsleden en betrokkenen. Wij hopen dan een positief geluid te kunnen laten horen.

Bovenstaande tekst is als pdf-bestand te downloaden, klik hier