informatiebijeenkomsten voor buurtbewoners en raadsleden

De gemeente organiseert, mede namens onze woongroep en de initiatiefnemers van het gezondheidscentrum, op woensdag 14 oktober informatiebijeenkomsten over de herontwikkeling van locatie De Mijlpaal voor alle buurtbewoners. Vanwege de aangescherpte coronaregels gebeurt dit digitaal. Alleen directe buren van de locatie en raadsleden krijgen een uitnodiging. Men moet zich aanmelden voor een bepaald tijdslot.
De plattegrond die met de uitnodiging is meegestuurd staat hier.

vragen in de gemeenteraadsvergadering van 24 september

In ons bericht van 17 juli vertelden we over het versturen van een brief aan B&W over de vertraging gebiedsuitwerking De Mijlpaal. Tijdens de raadsvergadering van 24 september zijn bij agendapunt 8 (ingekomen stukken ter afhandeling voor het college) vragen gesteld door de heer Spijkerman (VVD) en de heer Swinkels (W70).
Voor de vragen en de antwoorden van wethouder mevrouw Van Brakel, klik hier.

we zijn er nóg niet…..

In eerdere berichten op deze site (kijk o.a. bij 4 en 21 april) wordt verteld over de vorderingen in de werkgroep gebiedsuitwerking De Mijlpaal en hoe moeizaam een en ander verloopt. Er was weer een werkgroepvergadering op 14 mei . Daarna heeft de projectleiding van de gemeente samen met het stedenbouwkundig bureau de ruimtelijke randvoorwaarden voor de locatie de Mijlpaal uitgewerkt.
Deze ruimtelijke randvoorwaarden moeten de basis worden voor de onderlinge afspraken tussen de gemeente, woongroep en gezondheidscentrum. Daarnaast dienen deze randvoorwaarden als vertrekpunt voor het uitwerken van o.a. het inrichtingsplan voor de openbare ruimte/groen en het bestemmingsplan.
De projectleiding heeft vervolgens aan alle participerende partijen in de werkgroep gevraagd of ze konden instemmen met deze randvoorwaarden als resultaat van het proces van de werkgroep en of ze konden instemmen met het informeren van de buurtbewoners. 
Uit de reacties bleek dat er nog een aantal inhoudelijke punten zijn waarover geen overeenstemming is. Ook bleek dat er nog niet vanuit alle partijen akkoord kon worden gegeven op een terugkoppeling naar de buurtbewoners.
We zijn er dus nog niet…. Er blijven twijfels over het realiseren van onze plannen.
Zie ook het artikel in het Eindhovens Dagblad van 9 juni 2020

vergaderingen 23 april 2020

Tijdens het vragenhalfuurtje van de raadsvergadering op 23 april 2020 heeft dhr. Wesenbeek (PvdA) vragen gesteld over de voortgang op locatie de Mijlpaal.
Zijn inleiding, de vragen en de antwoorden van wethouder mevr. Van Brakel staan hier.

In het antwoord op vraag 4 verwijst de wethouder naar een vergadering met het Team Ruimtelijke Kwaliteit (TRK) die kort voor de raadsvergadering al heeft plaatsgevonden.  Een korte samenvatting van wat daar is besproken staat hier.

locatie De Mijlpaal, vervolgbericht stand van zaken

In ons vorige bericht (1 april) vertelden we over ons verzoek aan het college van B&W om een besluit te nemen over het resultaat van de haalbaarheidsstudie van de Werkgroep Gebiedsuitwerking De Mijlpaal. Over dit resultaat was in februari in de voltallige werkgroep overeenstemming. Het Team Ruimtelijke Kwaliteit (TRK), dat er in de eindfase pas bij werd betrokken, had echter bezwaren.

We hadden goede hoop dat in de collegevergadering van vandaag (21 april) een besluit zou vallen. Dat is niet gebeurd. De wethouder wil de bezwaren van het TRK niet zomaar terzijde schuiven en wil overleg tussen het TRK en voornoemde werkgroep alvorens tot een collegebesluit te komen.

Alle partijen zijn het erover eens dat het maatschappelijk belang van de initiatieven van woongroep en gezondheidscentrum groot is.

Vanaf de eerste bijeenkomst met de Werkgroep Gebiedsuitwerking De Mijlpaal is gewerkt vanuit de gezamenlijk geformuleerde randvoorwaarde dat er twee gebouwen zouden komen voor de beide initiatiefnemers. Derhalve is alleen deze optie onderzocht en uitgewerkt. Het uitgangspunt twee gebouwen is door het TRK in hun advies niet meegenomen. De ontwikkeling van één gebouw, zoals door het TRK werd gesuggereerd, zien zowel de woongroep als het gezondheidscentrum organisatorisch, procesmatig en financieel niet als haalbaar, omdat de twee partijen zulke verschillende wensen en belangen hebben.

Van onze leden wordt veel gevraagd. Het hele proces duurt al heel lang, we hebben veel tijd en geld geïnvesteerd en we weten nog steeds niet of het allemaal wel doorgaat. Ons geduld wordt erg op de proef gesteld.

We hebben eerder in het proces al met pijn in het hart ingestemd met een kleinere woongroep (19 in plaats van 25 appartementen) en met een kleinere tuin dan we een jaar geleden voor ogen hadden.

Onze vertegenwoordigers zullen deelnemen aan het overleg van de werkgroep met het TRK om te zien of we, uitgaande van twee aparte gebouwen, de ruimtelijke kwaliteit nog kunnen verbeteren. Voorstellen vanuit dit overleg over bijvoorbeeld een andere invulling van het terrein zullen aan onze leden worden voorgelegd.

Wij betreuren deze nieuwe vertraging, maar hopen dat dit overleg bijdraagt aan een versnelling van het tempo bij de verdere gemeentelijke planvoorbereiding.


Bovenstaande tekst is als pdf-bestand te downloaden, klik hier

locatie De Mijlpaal, stand van zaken

Dit bericht is een vervolg op het bericht van 14 november 2019 op deze site.

In dat bericht vertelden we over de Werkgroep gebiedsuitwerking De Mijlpaal en de vorderingen die in die werkgroep gemaakt werden. We spraken de hoop uit dat in januari 2020 een inloopbijeenkomst georganiseerd zou worden voor omwonenden, raadsleden en betrokkenen. Die wens is niet uitgekomen.

Wat is er wél gebeurd?

Wij hebben in de commissie Samenleving (27 november 2019) én in de gemeenteraad (12 december 2019) onze zorgen geuit over de uitvoerbaarheid van de oorspronkelijke plannen van onze woongroep en de huidige plannen van het gezondheidscentrum op locatie De Mijlpaal. Zie de berichten daarover op onze site.

Na een zorgvuldig en intensief proces van negen maanden met veel overlegmomenten, o.a. in de genoemde werkgroep en met onze leden, is er in februari 2020 eindelijk goed nieuws: Er ligt een voor alle participanten in de werkgroep (woongroep, gezondheidscentrum, omwonenden, Kernkwartier, gemeente en stedenbouwkundig adviesbureau), acceptabel plan. Dit plan is voorgelegd aan het Team Ruimtelijke Kwaliteit (TRK) van de gemeente Nuenen. In het TRK-advies worden o.a. kritische opmerkingen gemaakt over de situering van de gebouwen (het groen aan de rand verdwijnt te veel) en het grote aantal parkeerplaatsen (te stenig).

De vraag is nu of we toch door kunnen met het plan, waarover in de werkgroep overeenstemming is. We hebben daarom het college van B&W per brief gevraagd daarover een besluit te nemen. We hopen op een spoedig en vooral gunstig antwoord. Dan kunnen we eindelijk tempo maken.

Nog geen inloopavond dus (ook al door de coronacrisis).

Bovenstaande tekst is als pdf-bestand te downloaden, klik hier