locatie De Mijlpaal, vervolgbericht stand van zaken

In ons vorige bericht (1 april) vertelden we over ons verzoek aan het college van B&W om een besluit te nemen over het resultaat van de haalbaarheidsstudie van de Werkgroep Gebiedsuitwerking De Mijlpaal. Over dit resultaat was in februari in de voltallige werkgroep overeenstemming. Het Team Ruimtelijke Kwaliteit (TRK), dat er in de eindfase pas bij werd betrokken, had echter bezwaren.

We hadden goede hoop dat in de collegevergadering van vandaag (21 april) een besluit zou vallen. Dat is niet gebeurd. De wethouder wil de bezwaren van het TRK niet zomaar terzijde schuiven en wil overleg tussen het TRK en voornoemde werkgroep alvorens tot een collegebesluit te komen.

Alle partijen zijn het erover eens dat het maatschappelijk belang van de initiatieven van woongroep en gezondheidscentrum groot is.

Vanaf de eerste bijeenkomst met de Werkgroep Gebiedsuitwerking De Mijlpaal is gewerkt vanuit de gezamenlijk geformuleerde randvoorwaarde dat er twee gebouwen zouden komen voor de beide initiatiefnemers. Derhalve is alleen deze optie onderzocht en uitgewerkt. Het uitgangspunt twee gebouwen is door het TRK in hun advies niet meegenomen. De ontwikkeling van één gebouw, zoals door het TRK werd gesuggereerd, zien zowel de woongroep als het gezondheidscentrum organisatorisch, procesmatig en financieel niet als haalbaar, omdat de twee partijen zulke verschillende wensen en belangen hebben.

Van onze leden wordt veel gevraagd. Het hele proces duurt al heel lang, we hebben veel tijd en geld geïnvesteerd en we weten nog steeds niet of het allemaal wel doorgaat. Ons geduld wordt erg op de proef gesteld.

We hebben eerder in het proces al met pijn in het hart ingestemd met een kleinere woongroep (19 in plaats van 25 appartementen) en met een kleinere tuin dan we een jaar geleden voor ogen hadden.

Onze vertegenwoordigers zullen deelnemen aan het overleg van de werkgroep met het TRK om te zien of we, uitgaande van twee aparte gebouwen, de ruimtelijke kwaliteit nog kunnen verbeteren. Voorstellen vanuit dit overleg over bijvoorbeeld een andere invulling van het terrein zullen aan onze leden worden voorgelegd.

Wij betreuren deze nieuwe vertraging, maar hopen dat dit overleg bijdraagt aan een versnelling van het tempo bij de verdere gemeentelijke planvoorbereiding.


Bovenstaande tekst is als pdf-bestand te downloaden, klik hier