locatie De Mijlpaal (mede?) voor de woongroep

De gemeenteraad heeft op 25 april een besluit genomen over de structuurvisie Nuenen-Zuid.
Er is tijdens de raadsvergadering een amendement aangenomen met een reeks besluiten. Eén daarvan houdt in dat Woongroep De Mijlpaal de kans krijgt haar plannen te ontwikkelen op locatie De Mijlpaal en dat is goed nieuws voor ons.
Maar in het amendement staat ook een punt over het in Nuenen-Zuid dringend gewenste nieuwe gezondheidscentrum. Daarvoor zal een plek gezocht moeten worden. Het zou daarom nog kunnen dat we de locatie moeten delen met het gezondheidscentrum. De vraag is dan of het voor ons beschikbare deel van locatie De Mijlpaal groot genoeg is voor 25 appartementen.
We gaan op korte termijn in gesprek met de gemeente over de mogelijkheden die er na deze raadsvergadering zijn voor de woongroep.

besluit door gemeenteraad uitgesteld

Op de agenda van de raadsvergadering van 28 maart 2019 stond bij punt 11: Structuurvisie Nuenen-Zuid. De agenda staat hier.
Op het laatste moment werd de bespreking van de Structuurvisie Nuenen-Zuid van de agenda gehaald met als argument “meer gesprekken zijn nodig voor een besluit met draagvlak”. Daarom staat punt 11 onderaan de agenda bij ‘niet behandeld’. Als je klikt op het grijze pijltje naast punt 11 zie je de vergaderstukken van dit punt en ook onze voorgenomen bijdrage aan het inspreken.
Zie hier het artikel hierover in het Eindhovens Dagblad.

meespreken in Commissie Ruimte

Tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte (12 mrt) hebben 8 belanghebbenden meegesproken bij het agendapunt Structuurvisie Nuenen-Zuid. De hele discussie is lastig in enkele zinnen samen te vatten. Wordt vervolgd in de Raadsvergadering van 28 maart 2019….
De tekst van onze ‘meespreekbijdrage’ staat hier.

vergadering commissie Ruimte 12 maart 2019

In de vergadering van de commissie ruimte van de Nuenense  gemeenteraad  op 12 maart komt de structuurvisie Nuenen-Zuid opnieuw aan de orde (zie het vorige bericht).
De agenda van deze commissievergadering staat hier 
Punt 8 van de agenda is de Structuurvisie Nuenen-Zuid. (klik op het blauwe pijltje rechts om het raadsvoorstel plus de vier bijlagen te vinden). Vooral bijlage 3 is voor ons interessant.  

locatie De Mijlpaal toch weer beschikbaar?

Tijdens de vergadering van de commissie ruimte op 29 januari was de Structuurvisie Nuenen-Zuid aan de orde. Veel buurtbewoners en andere belanghebbenden hebben gebruik gemaakt van het spreekrecht. Namens onze woongroep hebben ook wij de commissie toegesproken. Zie hier onze tekst.
Tijdens de vergadering is op aandringen van alle partijen besloten dat de wethouder een nieuw voorstel gaat maken voor de Structuurvisie, waarin de sporthal op de oude plek wordt herbouwd. In dat voorstel komt ‘onze’ locatie De Mijlpaal voor onze woongroep beschikbaar. De raad neemt daarover een besluit in maart.
In het Eindhovens Dagblad van 30 januari staat een artikel over deze vergadering.

commissievergadering 29 januari 2019

Tijdens de vergadering van de commissie ruimte komt de structuurvisie Nuenen-Zuid aan de orde. De agenda van de commissievergadering staat hier
Bij agendapunt 9 wordt een besluit voorbereid voor de raadsvergadering van 21 februari. Dan wordt de structuurvisie definitief vastgesteld.
Bij het raadsvoorstel horen drie bijlagen:
Bijlage 1 is de nota van zienswijzen (zie ook ons bericht van 16 januari).
Bijlage 2 is de structuurvisie Nuenen-Zuid.
Bijlage 3 is de notitie tijdelijke oplossing sporthal.

nota van zienswijzen Structuurvisie Nuenen-Zuid

Op 8 november 2018 hebben wij een zienswijze ingediend bij de conceptstructuurvisie Nuenen-Zuid. Wij waren niet de enige. In totaal zijn er 28 schriftelijke zienswijzen ingediend namens 109 huishoudens.
Alle binnengekomen zienswijzen zijn samengevat en beantwoord in de nota van zienswijzen. Wij ontvingen daarover een brief van de gemeente en ook de nota. Om de brief en de nota te lezen, klik hier

motie in de gemeenteraad over sporthal De Hongerman

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 13 december 2018 kwam bij agendapunt 16 een motie ‘vreemd aan de orde’ op de agenda. De motie (ingediend door VVD, PvdA en D66) gaat over de Concept structuurvisie Nuenen-Zuid en is daarom interessant voor onze woongroep.

Lees de motie 


De discussie over deze motie is terug te zien op de video van de raadsvergadering.
Schuiven naar 2.08.00 (twee uur en acht minuten). Daar komt de motie aan de orde.